DAVA TÜRLERİNE GÖRE YARGILAMA USULÜ TABLOSU

A-YAZILI YARGILAMA

 

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

(Aile Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi, İş Mahkemesi, Ticaret Mahkemesi sıfatıyla görülen işler dahil )  

 

1-Ad Üzerindeki Hakların Korunması

 

2-Aile Konutu Şerhi Konulması

 

3-Aile Konutu Şerhinin Terkini

 

4-Aile Konutu Üzerinde Sağ Eşe İntifa Hakkı Tesisi

 

5-Alacak

 

6-Ayrılık

 

7-Babalık

 

8-Banka Teminat Mektubunun Hükümsüzlüğünün Tespiti

 

9-Banka Teminat Mektubunun İadesi ve Depo Edilmesi

 

10-Borçtan Kurtulma Davası

 

11-Boşanan Kadının Kocasının Soyadını Kullanmaya İzin

 

12-Boşanma

 

13-Elatmanın Önlenmesi

 

14-Evlat Edinme

 

15-Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması

 

16-Evlenmenin Butlanı

 

17-Evlenmenin İptali

 

18-Eser Sözleşmesi

 

19-Geçit Hakkı

 

20-Haksız İşgal Nedenli

 

21-Haksız İşgal Tazminatı

 

22-İflas (Takipli)

 

23-İstirdat

 

24-İtirazın İptali * davanın dayandığı hukuki sebebe göre

 

25-Menfi Tespit

 

26-Kişilik Hakları

 

27-Kişilik Haklarına Saldırının Önlenmesi

 

28-Kişisel Eşyanın İadesi

 

29-Mecra İrtifakı Kurulması

 

30-Mera, Yaylak ve Kışlağa İlişkin Davalar

 

31-Mirasçılık Belgesinin İptali

 

32-Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali

 

33-Mirası Reddinin İptali

 

34-Muhdesat Aidiyetin Tespiti

 

35-Nişan Bozulması

 

36-Ölüme Bağlı Tasarrufa

 

37-Sözleşmenin İptali* sözleşmenin dayandığı hukuki sebebe göre değişir

 

38-Sözleşmenin Uyarlanması* sözleşmenin dayandığı hukuki sebebe göre değişir

 

39-Tanıma ve Tenfiz

 

40-Tapu İptali ve Tescil

 

41-Tapu İptali ve Tescil

 

42-Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini

 

43-Tapusuz Taşınmaz Tescili

 

44-Tazminat* dayandığı hukuki sebebe göre basit yargılama da olabilir

 

45-Ticari Ünvanın Korunması

 

46-Ticari Vedia Sözleşmesinden Kaynaklanan

 

47-Üretim ve Satışın Durdurulması Malın Toplatılması İstemli

 

48-Vasiyetnamenin İptali

 

49-Vasiyetnamenin Tenfizi

 

B-BASİT YARGILAMA

 

1-ÇEKİŞMELİ YARGI

 

a) Asliye Hukuk Mahkemesi

 

(Aile Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi, İş Mahkemesi, Ticaret Mahkemesi sıfatıyla görülen işler dahil ) 

 

1-İş

 

2-İşçiye Verilen Disiplin Cezasının İptali

 

3-İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılmasına İtiraz

 

4-İş Yeri Değiştirilmesi Kararının İptali

 

5-Kamulaştırma

 

6-Kooperatif

 

7-Kooperatif Genel Kurulunun Toplantıya Çağrılması

 

8-Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali

 

9-Kooperatif Üyeliğinin Tespiti

 

10-Kooperatifin Dağılması İstemli

 

11-Koruma Kararının Kaldırılması

 

12-Lokavtın Durdurulması

 

13-Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar

 

14-Nafaka

 

15-Satıcı Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan

 

16-Satıcı Tarafından Açılan Kampanyalı Satış

 

17-Satıcının Açtığı İtirazın İptali

 

18-Satıcının Açtığı Menfi Tespit

 

19-Satıcının Açtığı Paket Tur Sözleşmesi

 

20-Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtirazı

 

21-Sendika Faaliyetinin Durdurulması

 

22-Sendika Yönetim Kurulunun İşten El Çektirilmesi

 

23-Tahkim

 

24-Ticaret Sicil Memurunun Kararına İtiraz

 

25-Ticari Şirket

 

26-Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan

 

27-Tüketici Tarafından Açılan Kampanyalı Satış

 

28-Tüketici Tarafından Açılan Kredi Kartı

 

29-Tüketicinin Açtığı Abone Sözleşmesi

 

30-Tüketicinin Açtığı İtirazın İptali

 

31-Tüketicinin Açtığı Menfi Tespit

 

32-Tüketicinin Açtığı Paket Tur Sözleşmesi

 

33-Tüketicinin Açtığı Sözleşmenin Uyarlanması

 

34-Tüketicinin Açtığı Tüketici Kredisinden Kaynaklanan

 

35-Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtiraz

 

36-Tüketici Koruma Kanunundan Kaynaklanan

 

37-Velayet

 

38-2828 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı

 

39-5395 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı

 

b) Sulh Hukuk

 

1-Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar

 

2-Kıymet Takdirine İtiraz (Ortaklığın giderilmesi takiplerinden kaynaklı)

 

3-Kira

 

4-Kira Sözleşmesinin İptali

 

5-Kiracılık Sıfatının Tespiti İstemli

 

6-Kiralananın Tahliyesi

 

7-Ortaklığın Giderilmesi

 

8-Zilliyetliğinin Tespiti ve Korunması İstemli

 

c) İcra Mahkemesi

 

1-İcra Emrine İtiraz

 

2-İcra Takibine İtiraz

 

3-İcra Takibine İtirazın Kaldırılması

 

4-İhalenin Feshi

 

5-İhtiyati Haczin Kaldırılması

 

6-İmzaya İtiraz

 

7-İstihkak

 

8-İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki veya Devamı

 

9-İtiraz (icra)

 

10-Kiralananın Tahliyesi (icra)

 

11-İtirazın Kaldırılması veya Tahliye

 

12-Kıymet Takdirine İtiraz

 

13-Meskeniyet İddiası

 

14-Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz

 

15-Sıra Cetveline İtiraz

 

16-Şikayet

 

17-Tasarrufun İptali

 

18-Takibin Taliki veya İptali

 

 

 

 

 

2-ÇEKİŞMESİZ YARGI

 

a) asliye Hukuk Mahkemesinin görevine girenler

 

(Aile Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi, İş Mahkemesi, Ticaret Mahkemesi sıfatıyla görülen işler dahil ) 

 

1-Aile Mallarının Korunması

 

2-Aile Yurdu Kurulması

 

3-Ana Baba Rızası Arama

 

4-Araç Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili

 

5-Bekleme Müddetinin Kaldırılması

 

6-Çocuk Mallarının Korunması

 

7-Çocukla Kişisel İlişki Kurulması

 

8-Evlenmeye İzin (Aile çekişmesiz basit )

 

9-Evlilik Birliğine Hakimin Müdahalesi

 

10-Gaipliği karar verilmesi

 

11-Gebeliğe Son Verilmesine İzin

 

12-İflas (doğrudan doğruya )

 

13-Kazai Rüşt

 

14-Kıymetli Evrak İptali

 

15-Konkordato

 

16-Konkordatonun Feshi

 

17-Konkordatonun Tasdiki

 

18-Marka

 

19-Nüfus

 

20-Uluslararası Çocuk Kaçırma iadesi Kararı

 

21-Üst Hakkı Kurulması

 

22-4721 sayılı TMK Gereğince Tedavi Amaçlı Kişisel Koruma Kararı

 

b) Sulh Hukuk Mahkemesinin görevine girenler

 

1-Husumete İzin

 

2-Kayyım Atanması

 

3-Kayyımın Kaldırılması

 

4-Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi

 

5-Kambiyo Hukuku Şikayeti (382/1-a)

 

6-Mirasçılık Belgesi İstemi

 

7-Mirasın Gerçek Reddi

 

8-Mirasın Hükmen Reddi

 

9-Mirastan Feragat Nedeniyle Sorumluluktan Kurtulma

 

10-Satışa İzin

 

11-Taşınmaz Zilliyetliğinin Tespiti

 

12-Tapu Kaydında Düzeltim

 

13-Tereke

 

14-Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti

 

15-Vasinin Görevinden Çekilmesi

 

16-Vasiyetname Açılması

 

17-Vesayet