Ayıplı Aracın İadesi İle Satış Bedelinin tahsilinde Faizin Niteliği:

T.C.

   YARGITAY

13. Hukuk Dairesi

 

ESAS NO: 2010/3351 

KARAR NO: 2010/13246Y A R G I T A Y   İ L A M I

 

MAHKEMESİ: İstanbul 4. Tüketici Mahkemesi

TARİHİ: 29/12/2009

NUMARASI: 2009/343-2009/642

DAVACI: E.A vekili avukat Yusuf Ayık

DAVALI: 1-T... Paz. Satış A.Ş vekili avukat M. H.K, 2-G. Oto satış A.Ş vekili avukat NK

 

Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı ve davalı G. Oto A.Ş avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

 

K A R A R

 

Davacı, davalı G. Oto…A.Ş’den sıfır km. araç satın aldığını, aracın şanzıman sisteminin arızalı ve ayıplı olduğunu, defalarca servise götürmesine rağmen sorunun giderilemediğini ileri sürerek, satış bedeli olan 34.169,99-TL’nin dava tarihinden itibaren değişen oranlarda avans faizi ile  tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.

   Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile dava konusu 34 .. ... plaka sayılı T. A. marka 1.6 Comfort M/M tipi 2008 model aracın ayıplı olduğunun tespitine, ayıplı malın davacı tarafından davalı satıcıya iadesine, dava konusu araçtaki hasar nedeni ile oluşan 2.000 TL değer kaybının mahsubu ile davacının ayıplı mala ödediği 32.169.99 TL’nin aracın iade tarihinden itibaren değişken yasal faizi oranı uygulanmak sureti ile hesaplanacak işlemiş faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen alınarak davacıya verilmesine davacının fazlaya yönelik isteminin reddine, karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı G. Oto…A.Ş  tarafından temyiz edilmiştir. 

   1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı G. Oto…A.Ş’nin tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

   2-Davacı, davalıdan olan alacağına dava tarihinden itibaren avans faizi uygulanmasını istemiştir. Davalıların tacir olması nedeniyle sözleşme konusu alacağında ticari olduğu anlaşılmaktadır. O halde, davacı, alacağını avans faizi ile isteyebilir. Bu durumda, mahkemece, hükmedilen alacağa avans faizi yürütülecek şekilde karar verilmesi gerekirken yasal faizi ile tahsiline karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup,  bozma nedenidir. 

   Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması HUMK’nun 438/7 maddesi gereğidir.

   SONUÇ: Yukarıda (1). bentte açıklanan nedenlerle davalı G. Oto…A.Ş’nin tüm, davacının sair temyiz itirazlarının reddine, (2). bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın “Hüküm” başlıklı bölümünün 1 nolu bendinde yazılı "yasal faizi" sözünün karardan çıkartılmasına, yerine “avans faizi” sözünün yazılmasına, kararın bu şekilde düzeltilerek ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 1.314.12 TL. kalan harcın davalı G. A.Ş'den alınmasına, 14.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan     Üye         Üye         Üye     Üye   

A.Alkan       M.A.Esmer    N.Şatır     R.Ünal        M.Duman

 

 

 

 

 

G. A.Ş :                   davacı: Muaf

73.90TL T.B.H

1.752.12TL O.H.

  438.00  TL P.H.

1.314.12  TL Kalan 

OkunduKA.

Diğer İçtihatlar